Astral pool Filtre impulsion multiflow

Aquest sistema consisteix en el fet que la bola del filtre se subministra premarcada amb una sèrie de diàmetres (14-20 i 25). Amb l’ajuda d’un punxó (també subministrat al costat del filtre) es pot seleccionar un dels diàmetres en el moment de la instal·lació.

Cabal màx. recomanat per a una velocitat de pas máx de 4 m/seg., segons norma EN 13451-1:

Ø 14= 2,2 m³/h, Ø20 = 4,5 m³/h, Ø25 = 7 m³/h. Per a encolar exterior Ø 63 mm, PN 6 i interior encolar Ø 50 mm. Construïda en ABS color blanc.